Kennispartners

Door op het gebied van kennis en onderzoek samen te werken maken we de impact van sport beter zichtbaar. Er wordt steeds meer duidelijk over de relatie tussen sport en gezondheidsvraagstukken, arbeidsparticipatie en mentale fitheid, jeugdonderwijs en leerprestaties. En de relatie tussen sport en sociale aspecten zoals inclusie en eenzaamheid. Impact metingen van de maatschappelijke waarde van sport op verschillende niveaus kan dit systematisch en empirisch goed onderbouwen.

Het Nationaal Fonds voor de Sport maakt gebruik van onderzoek dat door onze onderstaande kennispartners wordt uitgevoerd. Samen zorgen we dat de kennis over de verschillende doelgroepen en een veilige en positieve sportomgeving op peil blijft en zo veel mogelijk wordt gedeeld. Daarmee is kennis en onderzoek een belangrijk onderdeel van effectief beleid - en de uitvoering ervan. Samen vergroten we de maatschappelijke waarde van sport en versterken we de betekenis en positie van de sport- en beweegmarkt.

Nieuw Logo Mulier 2

Het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het instituut werkt op project- en programmabasis samen met universiteiten en hogescholen, onderzoeksinstellingen (o.a. RIVM, SCP, CBS), koepelorganisaties (o.a. VSG, NOC*NSF) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het doel van het Mulier Instituut is bijdragen aan goed onderbouwd beleid, gericht op de bevordering van sport, sportief bewegen en versterking van de sportsector. Het instituut is vernoemd naar W.J.H. (Pim) Mulier (1865-1954), pionier en aartsvader van de (georganiseerde) sport in Nederland.

 

Kenniscentrum Sport 860

Kenniscentrum Sport & Bewegen

Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar voor professionals. Kennis over het belang en de effecten van sport en bewegen, over wat wel of niet werkt. Ook adviseren en ondersteunen we professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.

NOC NSF 680Px

NOC*NSF

NOC*NSF staat voor dagelijks sportplezier in een sociaal veilige, duurzame en gezonde sportomgeving voor iedereen, zowel voor amateurs als professionals, supporters en vrijwilligers. De organisatie werkt daar hard aan samen met vele maatschappelijke partners. Op basis van actuele data over sportdeelname identificeert NOC*NSF de groepen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Daar zet zij zich actief voor in, met nationale en internationale evenementen als de Nationale Sportweek en het Europees Jeugd Olympisch Festival (EYOF). Prioriteiten in het beleid zijn inclusie en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Hiervoor heeft NOC*NSF onder andere het Centrum Veilige Sport Nederland opgericht.

NOC*NSF is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie. Negentig landelijke sportorganisaties (77 sportbonden en 13 geassocieerden) zijn aangesloten bij NOC*NSF en vertegenwoordigen samen bijna 24.000 sportverenigingen met in totaal 5,2 miljoen georganiseerde sporters.

Ministerie 680Px

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

‘Samen gezond, fit en veerkrachtig’. Dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Het ministerie van VWS zet zich in voor de gezondheid en kwaliteit van leven van alle Nederlanders. Door te werken aan goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning. Door preventie en goede voeding te stimuleren. En door ervoor te zorgen dat er goede (top)sportvoorzieningen zijn.

Sportinnovator 680Px

Sportinnovator

Sportinnovator is hét sportinnovatienetwerk van Nederland en heeft als doel het rendement van innovatie in de sport te vergroten en tevens bij te dragen aan een vitalere samenleving. In een landelijk netwerk van circa 20 Sportinnovator-centra werken sportorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen aan baanbrekende innovaties die leiden tot meer sportdeelname, die (top)sportprestaties verhogen en die aanzetten tot een actieve leefstijl van de bevolking. Ook het data-analyseplatform Sport Data Valley draagt bij aan deze doelstelling. Sportinnovator is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt ondersteund door ZonMw.

POS Logo Aangepast 2

Platform Ondernemende Sportaanbieders

Platform Ondernemende Sportaanbieders is de nieuwe organisatie in de sport die de al langer bestaande ondernemende sportaanbieders verenigt. POS is opgericht om gezamenlijk met onze achterban en andere organisaties in de sport meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Ca 6.000 aanbieders zijn verenigd onder de sportkoepel POS. In totaal sporten ca 7 miljoen mensen regelmatig bij ondernemende sportaanbieders.

POS is strategisch partner in sportakkoord 2 en deelnemer aan het nationale sectoroverleg sport, samen met NOC*NSF, MOS, VSBN.